हरिनामामृतव्याकरणम्

कृष्णमुपासितुमस्य स्रजमिव नामावलिं तनवै॥त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामोदम्॥१॥ श्रीश्रीकृष्णचैतन्यचन्द्राय नमः “तत्त्वप्रदर्शिका टीका” — अर्द्धं तैकस्वरूपञ्च नित्यानन्दात्मधामकम् । नासामि तत्परं तत्त्वं कृष्णं […]

Read More →